Μετοικούντες

Η ειδική κατηγορία που αφορά τους μετοικούντες είναι περίπλοκη σε ότι αφορά τη νομολογία της και αντιμετωπίζεται διαφορετικά ανάλογα με την περίπτωση για περισσότερες πληροφορίες εποικηνωνήστε μαζί μας.