ΤΑΞΙ

yanni-athens-taxi-greece

Γενικά

Για επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές EUR 5 ή μεταγενέστερης οδηγίας, ανεξάρτητα από το καύσιμο που χρησιμοποιούν, τα οποία προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως δημοσίας χρήσης, καταβάλλεται το 13% του τέλους ταξινόμησης για τα όμοια, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ.

Για επιβατικά αυτοκίνητα με προδιαγραφές EUR 4 και παλαιοτέρων οδηγιών ή συμβατικής τεχνολογίας καταβάλλεται το 50% του τέλους ταξινόμησης για όμοια αντιρρυπαντικής ή συμβατικής τεχνολογίας επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ.

Παρατηρήσεις

Επιτρέπετε η εισαγωγή και ταξινόμηση ως Ε.Δ.Χ (ΤΑΞΙ) μόνο τελευταίας 2 ετίας.
Eπιτρέπετε η εισαγωγή μεταχειρισμένων Ε.Δ.Χ (ΤΑΞΙ)

  • Βενζινοκίνητα cc 1550 και άνω
  • DIESELcc1450 και άνω
  • Υβριδικά & Υγραεροκίνητα 1200 κ.ε. και άνω.


Eπιβαρύνονται με τέλος ταξινόμησης ίσο με το 13 % των αντίστοιχων συντελεστών Ε.Ι.Χ
Εξαίρεση από το φόρο πολυτελείας
Τα επιβατικά αυτοκίνητα που προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως δημοσίας χρήσης (ΤΑΧΙ), εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας.

Αποχαρακτηρισμός

Τα επιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης, εφόσον αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία ως ιδιωτικής χρήσης πριν παρέλθει πενταετία από τον τελωνισμό τους, υπόκεινται στην καταβολή της διαφοράς μεταξύ των μειωμένων φόρων που κατέβαλαν και εκείνων που ισχύουν κατά το χρόνο του τελωνισμού τους ως ιδιωτικής χρήσης και με βάση τα φορολογικά στοιχεία που διαμορφώνονται κατά τον ίδιο χρόνο. Μετά την παρέλευση πενταετίας από τον τελωνισμό τους, ως δημόσιας χρήσης δεν οφείλεται διαφορά τέλους, αλλά καταβάλλεται ποσό ίσο με τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που ισχύουν κατά το χρόνο ταξινόμησής τους ως ιδιωτικής χρήσης.

Αποχαρακτηρισμός

Τα επιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης, εφόσον αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία ως ιδιωτικής χρήσης πριν παρέλθει πενταετία από τον τελωνισμό τους, υπόκεινται στην καταβολή της διαφοράς μεταξύ των μειωμένων φόρων που κατέβαλαν και εκείνων που ισχύουν κατά το χρόνο του τελωνισμού τους ως ιδιωτικής χρήσης και με βάση τα φορολογικά στοιχεία που διαμορφώνονται κατά τον ίδιο χρόνο. Μετά την παρέλευση πενταετίας από τον τελωνισμό τους, ως δημόσιας χρήσης δεν οφείλεται διαφορά τέλους, αλλά καταβάλλεται ποσό ίσο με τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που ισχύουν κατά το χρόνο ταξινόμησής τους ως ιδιωτικής χρήσης.

Καινούργια

  • Να έχουν κυβισμό μηχανής τα βενζινοκίνητα και τα υγραεριοκίνητα τουλάχιστον 1.750 κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιοκίνητα κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.850 κυβικά εκατοστά και άνω και τα υβριδικά 1.200 κυβικά εκατοστά και άνω".
  •  Ειδικά για περιοχές με υψόμετρο 800 μέτρων και άνω επιτρέπεται τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα να είναι οχήματα παντός εδάφους, στην περίπτωση όμως αυτή πρέπει να έχουν κυβισμό μηχανής 1.850 κυβικό εκατοστά και άνω.- Να έχουν κυβισμό μηχανής τα βενζινοκίνητα και τα υγραεριοκίνητα τουλάχιστον 1.750 κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιοκίνητα κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.850 κυβικά εκατοστά και άνω και τα υβριδικά 1.200 κυβικά εκατοστά και άνω".


- Ειδικά για περιοχές με υψόμετρο 800 μέτρων και άνω επιτρέπεται τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα να είναι οχήματα παντός εδάφους, στην περίπτωση όμως αυτή πρέπει να έχουν κυβισμό μηχανής 1.850 κυβικό εκατοστά και άνω.