Αυτοκίνητα

r17 18018417

 

Απαραίτητα έγγραφα για τελωνισμό αυτοκίνητων από χώρες ΕΟΚ,επιβατικών - φορτηγών - μοτοσυκλετών - οχημάτων ειδικών χρήσεων κτλ είναι τα κάτωθι

  • Άδεια κυκλοφορίας και τίτλος κυριότητος από χώρα αγοράς
  • Τιμολόγιο αγοράς(όταν αγοράζεται από έμπορο) ή ιδιωτικό συμφωνητικό όταν αγοράζετε απ τον τελευταίο ιδιόκτητη τότε θεωρείτε απ το ελληνικό προξενείο της περιοχής αγοράς
  • Εάν φορτωθεί και μεταφερθεί στην Ελλάδα με φορτηγό όταν παραλειφθεί το όχημα πρέπει μέσα σε 24 ώρες το cmr(φορτωτική) να προσκομισθεί στο τελωνείο για να εκδοθεί δήλωση άφιξης οχήματος ή εάν εκδοθούν ΤΣΟΛ πινακίδες και μεταφερθεί οδικώς θα πρέπει να ζητηθεί στα Ελληνικά σύνορα εισόδου δήλωση άφιξης οχήματος για το τελωνείο Θεσσαλονίκης.

Στα μεταχειρισμένα επιβατικά χορηγείτε απ την υπηρεσία αξιών η χονδρική τιμή του αυτοκινήτου σαν καινούργιο συν ο έξτρα εξοπλισμός του. Σ αυτήν την άξια αφαιρούμε παλαιότητα κυκλοφορίας και διανυθέντα χιλιόμετρα του αυτοκινήτου και στην αξία που μένει προσθέτουμε ναύλα €410. Αυτή είναι η φορολογητέα αξία.

Σημείωση: σε περίπτωση που το τιμολόγιο σας είναι μεγαλύτερο από την φορολογητέα αξία φορολογείται σύμφωνα με αυτό συν τα ναύλα.

Φόρος πολυτελείας για τα μεταχειρισμένα οχήματα είναι:

Αξία οχήματος σε € % Φόρου Πολυτελείας
16000 - 17000 10
17001 - 19000  30
19001 και άνω 40

Ενώ για καινούργια οχήματα: 

Αξία οχήματος σε € % Φόρου πολυτελείας
20000 - 22000 10
22001 - 28000  30
28001 και άνω 40

Στα καινούργια οχήματα η χρέωση γίνεται ως εξής:

Αξία αυτοκινήτου χωρίς ΦΠΑ (χώρας προέλευσης) + 410€ + ναύλα

Ο ΦΠΑ στα καινούργια επιβατικά πληρώνεται στην Ελλάδα άσχετα αν έχει καταβληθεί στο εξωτερικό και χορηγείτε από το τελωνείο βεβαίωση είσπραξης αυτού ώστε ο ιδιοκτήτης να ζητήσει πίσω το ΦΠΑ από την χώρα προέλευσης.

Σημείωση: σε περίπτωση που το τιμολόγιο σας είναι μεγαλύτερο από την φορολογητέα αξία φορολογείται σύμφωνα με αυτό συν τα ναύλα

Ειδικότερα για τα επιβατικά αυτοκίνητα το κώστος εκτελωνισμού υπολογίζεται βάσει των παρακάτω συντελεστών (ποσοστό επί της αξίας του αυτοκινήτου όπως αυτή ορίζεται από την υπηρεσία αξιών):

ccm KAN 715/07 + 692/08 EURO5 98/69 φάση Β' ή μεταγ. EURO4 98/69 φάση Α' 94/12, 91/441, 89/458, 88/76 Συμβατικό
Έως 900 5% 14% 24% 37%
901-1400 12% 27% 49% 66%
1401-1600 20% 45% 95% 128%
1601-1800 30% 56% 129% 148%
1801-2000 40% 83% 216% 266%
2001 και άνω 50% 142% 334% 346%

Επιπλέον ανάλογα με την παλαιότητα του η αρχικά υπολογισθήσα αξία του οχήματος απομιώνεται βάσει του παρακάτω πίνακα:

Έτος Ποσοστό Απομείωσης (%) Μείωση ανά μήνα
1ο Έτος 1,3 - 15,6 1,3 % ανά μήνα
2ο Έτος 16,3 - 24  0,7 % ανά μήνα
3ο Έτος 24,5 - 30 0,5 % ανά μήνα
4ο 'Ετος 30,4 - 34,8 0,4 % ανά μήνα
5ο Έτος 35,2 - 39,6 0,4 % ανά μήνα
6ο Έτος 40 - 44,4 0,4 % ανά μήνα
7ο Έτος 44,8 - 49,2 0,4 % ανά μήνα
8ο Έτος 49,6 - 54 0,4 % ανά μήνα
9ο Έτος 54,3 - 57,6 0,3 % ανά μήνα
10ο Έτος 57,9 - 61,2  0,3 % ανά μήνα
11ο Έτος 61,5 - 64,8 0,3 % ανά μήνα
12ο Έτος 65 - 67,2  0,2 % ανά μήνα
13ο Έτος 67,4 - 69,6 0,2 % ανά μήνα
14ο Έτος 70,9 - 72 0,1 % ανά μήνα

Στον παραπάνω συντελεστή παλαιότητας προστίθεται και ποσοστό 5% επί των διανυθέντων χιλιομέτρων δια χίλια πεντακόσια (1.500).

Προσοχή σε κάθε περίπτωση όμως ο συντελεστής απομείωσης της αξία δεν δύναται να ξεπεράσει το 81%.