Διπλοκάμπινα - Αγροτικά

b2500turbo 62

Για τα διπλοκάμπινα και τα αγροτικά οχήματα ισχύει διαφορετική νομοθεσία για το καθένα καθώς δεν θεωρούνται οχήματα της ίδιας κατηγορίας.

Για τα διπλοκάμπινα ο πίνακας δασμολογικής τους κατάταξης ακολουθεί:

Σύγκριση μήκους εξέδρας σε σχέση με αυτό της απόστασης των τροχών Φορτίο Δασμολογική Κατάταξη Κυλινδρισμός Αντιρρυπαντική Οδηγία Συμβατικά
(α)* (β)* (γ)* (δ)*
Μήκος εξέδρας Μεγαλύτερο του 50% Ανεξαρτήτως 8704 Όλα 7 9,1
Μήκος εξέδρας Μεγαλύτερο του 40% και μικρότερο του 50% Ανεξαρτήτως 8703 Όλα 7 9,1
Μήκος εξέδρας Μικρότερο του 40% Άνω 500kg 8703 Όλα 14 18,2
Μήκος εξέδρας μικρότερο ή ίσο του 40% Κάτω 500kg 8703 Μέχρι 900 21 21 21 21
901 - 1400 21 21 24,5 33
1401 - 1600 21 22,5 47,5 64
1601 - 1800 21 28 64,5 74
1801 - 2000 21 41,5 108 133
2001 και άνω 25 71 167 173

*Όπου: (α) Οδηγία 91/542 φάση Β' ή Οδ.96/69 ή μεταγενέστερη, (β) Κανον. 715/2007 και 692/2008 (EURO 5), (γ) Οδηγία 98/69 φάση Β' ή μεταγενέστερης φάση Β' (EURO 4), (δ) Οδηγίες 98/69 φάση Α' ή μεταγενέστερης φάση Α, '94/12, 91/441, 89/458, 88/76.